img
Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalık Düzeyleri    
Yazarlar
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Özet
Bu çalışma öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıkdüzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın bulguları Ahi EvranÜniversitesi Eğitim Fakültesi’nin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğretmenadaylarına Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalık Ölçeği uygulanarak eldeedilmiştir. Ölçek 504 öğretmen adayına uygulanmıştır. Çalışma grubundakiöğretmen adaylarının 293’ü kız, 211’i erkektir. Öğretmen adaylarının bölümleregöre sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeyleri“çevresel etik” ve“toplumsal-sosyal” faktörleri ve toplam puanları açısından “yüksek”, “çevreselekonomik” faktöründe “orta” düzeydedir. Bölümlere göre öğretmen adaylarınınsürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeyleri hem toplam puan hem de “çevreseletik” ve “çevresel ekonomik” faktörleri açısından anlamlı düzeydefarklılaşmaktadır. Buna karşılık “toplumsal-sosyal” faktörü açısından bölümleregöre anlamlı bir farklılaşma yoktur. Cinsiyetleri bakımından öğretmenadaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarına ilişkin düzeyleri hemtoplam, hem de tüm faktörler açısından anlamlı bir farklılaşma göstermemiştir.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli ulusal dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Marmara Coğrafya Dergisi
Dergi Tarandığı Indeksler Ulakbilim
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2015
Sayı 31
Sayfalar 300 / 316
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 16
Google Scholar 58

Paylaş