img
Türkiye’de Milli Parklar Konusunda HazırlananLisansüstü Tezlerin Genel Eğilimleri    
Yazarlar
Doç. Dr. Yurdal DİKMENLİ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Hamza YAKAR
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Özet
Bu çalışmadaki temel amaç; Türkiye’de millî parklar konusunda yapılan lisansüstü tez çalışmalarını tespit edip; tezlerin yapıldığı üniversite ve yılına, tezlerin yapıldığı bilim dalına, tezlerin türüne, millî park kategorisine, tezde geçen millî park sayısına ve temasına gore anahatlarıyla sınıflandırarak tezlerin eğilimlerini belirlemektir. Çalışma, millî parklar konusunda bugüne kadar yapılan lisansüstü tezlerin farklı kıstaslara gore değerlendirilmesini konu edindiğinden, araştırmacılara ve konuya ilgi duyanlara ışık tutacağı düşünüldüğü için önem arzetmektedir. Çalışmada YÖK Ulusal Tez Veri Tabanında yeralan 172 yüksek lisans ve 70 doktora tezi incelenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen tezler “Yayın Sınıflama Formu” kullanılarak ele alınmış ve nitel araştırmalarda kullanılan içerik analizi yönteminden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, millî park konusundaki lisansüstü tezler önemli oranda biyoloji, orman mühendisliği ve peyzaj mimarlığı alanında yazılmıştır. Ayrıca en fazla tez çalışmasının 2017 yılında yapıldığı bunların çoğunluğunun da yüksek lisans tezi olduğu belirlenmiştir. Hem yüksek lisans hem de doktora tezlerinde sıklıkla çalışılan konuların başında “kullanma, koruma ve değerlendirme”, “flora inceleme”, “fauna inceleme” ve “turizmsel değerlendirmenin” geldiği tespit edilmiştir. Ayrıca hazırlanan tezlerde, milli parkların türüne gore kıyaslandığında dengesiz bir dağılım olduğu göze çarpmaktadır. Tezleri çerisinde “doğal” millî parkların daha fazla çalışıldığı, buna karşın “tarihî” millî parkların ise çok az sayıda çalışıldığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Dergi ISSN 2528-9527
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2018
Cilt No 8
Sayı 9
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 5

Paylaş