img
Türkiye’de Edebiyat Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi Bibliyografyası    
Yazarlar
Prof. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Ayşenur Yıldırım
Özet
Edebiyat ve sosyal bilgiler ilişkisi geçmiş yıllardan beri literatürde var olmasına rağmen, konu olarak edebiyat temelli sosyal bilgiler öğretimi üzerine yapılan çalışmaların son yıllarda artış gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sosyal bilgiler dersi ile edebi ürün ilişkisini konu edinmiş Türkçe çalışmaların analizini yaparak bir bibliyografyasını oluşturmaktır. Çalışma, nitel bir araştırma olup durum çalışması modelinde desenlenmiştir. Sosyal bilgiler ve edebiyat ilişkisini konu alan yüksek lisans tezi, doktora tezi, makale, kitap/kitap bölümü ve USBES (Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu) bildiri çalışmaları araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiş olup toplamda 193 çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında ulaşılan çalışmalar yayım türü, yayım yılı, çalışmalarda kullanılan edebi tür, araştırma yöntem-model/deseni, örneklem türü, veri toplama araçları, veri analiz yöntemi olmak üzere 7 temada incelenmiş ve çalışmaların yıllara göre alfabetik sıralaması yapılmıştır. İçerik analizi yöntemi kullanılarak yapılan analiz sonucuna göre 75 makale, 68 yüksek lisans tezi, 28 bildiri, 12 kitap/kitap bölümü, 10 doktora tezi yapılmıştır ve araştırma kapsamında bu konuya en az doktora tezlerinde yer verildiği tespit edilmiştir. Çalışmaların en çok 2017 yılında yapıldığı, çalışmalarda en fazla hikaye/öykü edebi türünün kullanıldığı, en fazla öğrencilerle çalışmalar yapıldığı, daha çok nitel araştırma yaklaşımının tercih edildiği ve buna bağlı olarak verileri toplamada ve verilerin analizinde nitel yöntemlerin daha fazla kullanıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.894246
Dergi ISSN 2149-3871
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 06-2021
Cilt No 11
Sayı 2
Sayfalar 592 / 620
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/nevsosbilen/issue/63002
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 2

Paylaş