img
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının perspektifinden: Niçin öğretmen olmak istedim? Ne hissediyorum?      
Yazarlar
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KIYMAZ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Özet
Öğretmenlik etkisi hiçbir zaman sona ermeyen bir meslektirve bireylerin yaşamı üzerinde derin etkiler bırakabilir.Öğretmenlerin mesleklerini severek yapmaları büyük önemtaşımaktadır. Öğretmenlik mesleğini içsel nedenlerle tercihedenlerin iç motivasyonlarının yüksek olduğu ve öğrenmeye açıkoldukları bilinmektedir. Öğretmenlerin mesleği tercihnedenlerinin belirlenmesi onların mesleğe ilişkin duygu, düşünceve inançlarını açığa çıkararak öğretmen eğitim programları içinplanlama ve değerlendirmede yol gösterici olabilir. Bu noktadanhareketle bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmenadaylarının öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri, matematiğintercih nedenleri üzerindeki etkisini ve ilköğretim matematiköğretmeni olacak olmanın öğretmen adaylarına ne hissettirdiğininincelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları bir devletüniversitesinin matematik eğitimi anabilim dalında öğrenimgörmekte olan 118 öğretmen adayından oluşmaktadır. Üç açıkuçlu soru aracılığıyla toplanan veriler analiz edildiğinde öğretmenadaylarının çoğunlukla içsel ve dışsal nedenlerle öğretmenlikmesleğini tercih ettikleri görülmüştür. Öğretmen adaylarınınyarıya yakını matematiği sevdiği için böyle bir tercih yaptığınıbelirtmiştir. Katılımcıların en çok ifade ettiği duygular mutlulukve heyecan iken, korku ve endişe hissettiğini belirten öğretmenadayları da olmuştur.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Trakya Eğitim Dergisi
Dergi ISSN 2630-6301
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 05-2020
Cilt No 10
Sayı 2
Sayfalar 519 / 536
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.24315/tred.630965
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
Google Scholar 3

Paylaş