img
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel iletişim becerilerinin incelenmesi      
Yazarlar
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KIYMAZ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Zekiye MORKOYUNLU
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Özet
Bu araştırmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarının yazılı matematiksel iletişimbecerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Öğretmen adaylarının matematiksel düşünceleriniyazılı olarak ifade ederken matematiksel dil ve terminolojiyi ne derece etkin kullandıkları vekendilerine verilen matematiksel bir tanımı anlama, yorumlama ve benzer durumlarauygulama düzeyleri incelenmiştir. Bu kapsamda veriler 40 üçüncü sınıf ilköğretim matematiköğretmen adayından iki açık uçlu form aracılığıyla toplanmıştır. Bu formlardan ilkinde,öğretmen adaylarından belirtilen yedi matematiksel ifadenin niçin doğru olduğunuaçıklamaları istenirken, ikinci formda açı ve kesir tanımı verilmiş ve bu tanımlara görekendilerine sorulan soruları cevaplamaları beklenmiş ve üçgen, çember ve daire kavramlarınısembolik olarak açıklamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarının yazılı matematiksel iletişimdüzeylerinin belirlenmesi amacıyla bir rubrik kullanılmış ve elde edilen tüm veriler içerikanalizi aracılığıyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarınınaçıklamalarının %27’sinin yanlış veya madde ile ilgisiz olduğunu ve matematiksel dilinyarıya yakınında (%40) düşük seviyede, %19’unda orta seviyede ve yalnızca %13’ünündeyüksek seviyede kullanıldığını göstermektedir. Öğretmen adayları matematikseldüşüncelerini yazılı olarak ifade edilirken en çok sözel en az ise görsel ifadeler kullanmayıtercih etmiş, tanımları yeterli seviyede yorumlayıp uygulayamamışlar ve üçgen, çember vedaireyi sembolik olarak ifade etmede düşük bir başarı göstermişlerdir. Öğretmen adaylarınınmatematiksel fikirlerini yazılı bir biçimde ifade edecekleri etkinliklerle daha çok meşgulolmaları, matematiksel dilin kullanımına ilişkin akran ve uzman değerlendirmesi ilematematiksel dili kullanma düzeylerinin farkına varmaları ve tanımlar üzerinde duraraktanımların temel bileşenlerini kavramalarını ve farklı durumlara yorumlamalarını sağlayacakbir öğretim programının düzenlenmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi ISSN 2667-6788
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 05-2020
Cilt No 33
Sayı 1
Sayfalar 205 / 228
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.19171/uefad.589360
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 1
Google Scholar 5

Paylaş