img
Öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerine ilişkin tutumlarının, öz yeterliklerinin ve kullanım amaçlarının incelenmesi      
Yazarlar
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Özet
Öğretmen eğitimi programlarında yaygın bir biçimde kullanılan teknoloji entegrasyonu stratejilerinden birisi teknoloji dersleridir. Okullarda veya öğretmen eğitimi programlarında teknoloji kullanımı yeterli derecede modellenemediğinden teknoloji derslerinin içeriği büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, içeriği öğretmen adaylarını teknolojinin kullanımı hakkında derin bir biçimde düşünmeye sevk etmeye odaklanmış bir bilgisayar dersinin 65 öğretmen adayının tutumları, öz yeterlik inançları ve bilgisayarı kullanım amaçları üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma tek gruplu ön test-son test deneysel desen olarak tasarlanmıştır. Dersin başında ve sonunda öğretmen adaylarına uygulanan eğitim teknolojilerine ilişkin tutum, öz yeterlik ve bilgisayar kullanma amacı ölçeklerinden elde edilen veriler betimsel analiz, t-testi, ANCOVA ve korelasyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Dersin başında öğretmen adaylarının teknolojik birikimlerinin tasvir edilmesi amacı ile toplanan verilere göre, öğretmen adayları bilgisayar kullanma düzeylerini orta veya iyi olarak belirtmişlerdir. Dersin sonunda öğretmen adaylarının tutum ve bilgisayar kullanım amaçlarında 0,001 seviyesinde; öz yeterliklerinde ise 0,05 seviyesinde anlamlı bir artış olduğu, öğretmen adaylarının tutum ve kullanım amaçları arasında orta derecede (r = 0,501) olumlu bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, öğretmen adaylarının teknoloji ile öğretim yapabilecekleri konusunda ikna olmalarını, teknoloji hakkında yansıtıcı bir biçimde düşünmelerini ve tutumlarının gelişmesini sağlayacak etkinlikler ile meşgul edilmeleri gerektiği önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty)
Dergi ISSN 1305-020
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 03-2019
Cilt No 16
Sayı 1
Sayfalar 436 / 463
Doi Numarası 10.23891/efdyyu.2019.132
Makale Linki http://efdergi.yyu.edu.tr/uploads/meabdyyuefd08112018y-1551708222.pdf
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 3
Google Scholar 5
Öğretmen adaylarının eğitim teknolojilerine ilişkin tutumlarının, öz yeterliklerinin ve kullanım amaçlarının incelenmesi

Paylaş