img
Technological pedagogical content knowledge self assessment scale TPACK-SAS for pre service teachers: Development validity and reliability      
Yazarlar
Doç. Dr. Tezcan KARTAL
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Gülşah Uluay
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Özet
TPAB son on yıldır var olan yeni bir kavramdır. Koehler ve Mishra (2005) TPAB'ı öğretmenlerin sınıflarına teknolojiyi entegre edebilmeleri için ihtiyaçları olan bilgi olarak tanımlamıştır. En yaygın olarak kullanılan TPAB ölçme araçları öz bildirim ölçekleridir. Ölçekler katılımcıların teknoloji ile öğretim yapıp yapmayacaklarına dair kararları üzerinde en fazla etkisi olan inanç, fikir, tutum ve eğilimleri hakkında bilgi vermektedir. TPAB ölçeklerinin çoğu geçerlik ve güvenirlik çalışmaları konusunda eksiktir. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının TPAB düzeylerine dair öz algı ve öz değerlendirmelerini belirlemek amacıyla bir ölçek (TPAB-ÖDÖ) geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde DeVellis (2003) tarafından önerilen adımlar (örn. madde havuzu, uzman görüşü, madde performansı analizleri, geçerlik, güvenirlik, faktör analizi...) takip edilmiştir. TPAB-ÖDÖ 754 öğretmen adayına uygulanmıştır. Analizler sonucunda ölçek modelin orjinaliyle uyumlu olarak yedi boyut ve 67 maddeden oluşmaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarına kendi bilgisayarlarına sahip olup olmadıkları, internete erişim yerleri, bilgisayar kullanma süreleri ve yeterlikleri ile bilgisayarı kullanma amaçları sorulmuştur. Bu değişkenler ile TPAB alt boyutu arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı International Journal of Eurasia Social Sciences
Dergi ISSN 2146-1961
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 06-2016
Cilt No 7
Sayı 23
Sayfalar 1 / 36
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 6
Google Scholar 36

Paylaş