img
Ortaokul Öğrencileri için Matematik Öz Yeterlik ve Kaygı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve Matematiksel Öz Benlik Algısı ile İlişkisi    
Yazarlar
Doç. Dr. Büşra KARTAL
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Serdal BALTACI
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Avni Yıldız
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
Özet
Matematik öz yeterliği ve kaygısı ile matematiksel öz benlik algısı öğrencilerin matematik başarılarını etkileyen önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bu faktörlerin matematik başarısı üzerindeki etkisini inceleyen çok sayıda çalışma olsa da özellikle ortaokul öğrencilerinin matematik öz yeterliği, kaygısı ve öz benliğinde cinsiyet ve sınıf seviyesi gibi demografik değişkenlerin neden olduğu farklılıklara ilişkin çalışmalara halen ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Ayrıca, kavramsal ve ampirik olarak birbiri ile yakın ilişki içerisinde olduğu bilinen matematik öz yeterliği ve kaygısını bir arada ölçen bir ölçme aracının olmaması da bu yapılar arasındaki ilişkiyi detaylı bir biçimde incelenmesini zorlaştırmaktadır. Tüm bu noktalar göz önüne alınarak, bu çalışmada matematik kaygısı ve öz yeterliğini bir arada ölçen May (2009) tarafından geliştirilen Matematik Öz Yeterlik ve Kaygı Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, ortaokul öğrencilerinin öz yeterlik, kaygı ve öz benliklerinin cinsiyet ve sınıf seviyelerine göre ne derecede farklılaştığı ve matematik öz yeterlik ve kaygısının özbenliklerini ne derecede yordadığı incelenmiştir. Sınıf seviyesi ve cinsiyet ortalamalarda farklılığa neden olurken hem kız hem de erkek öğrencilerinin öz yeterlik, kaygı ve özbenlikleri üzerinde sınıf seviyesinin etkisinin farklılaşmadığı görülmüştür. Hem kız hem de erkek öğrencilerin sınıf seviyeleri arttıkça ortalamaları azalmıştır. Ayrıca, matematik özyeterlik ve kaygısının matematiksel öz benliğin anlamlı yordayıcısı olduğu ve en güçlü yordayıcının özyeterlik olduğu görülmüştür
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi ISSN 2147-1037
Dergi Tarandığı Indeksler Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2022
Cilt No 23
Sayı 3
Sayfalar 2471 / 2522
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş