img
Öğretmenlerin Okul Kalitesini Algılamalarındaki Farklılıklar    
Yazarlar
Türkyılmaz Mustafa
Kuş Zafer
Özet
Bu arastırma; ögretmenlerin kaliteli okul kavramı ile ilgili algılarının belirlenmesi amacıyla gerçeklestirilmistir. Bu amaçla, çalısmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıs ve bu çalısma 2008-2009 egitim ögretim yılında Kırsehir il merkezindeki ilkögretim ve ortaögretim okullarında çalısan ögretmenlerle yürütülmüstür. Arastırmada arastırmacı tarafından gelistirilen anket formu ölçme aracı olarak kullanılmıstır. 52 maddeden olusan Anketin Cronbach Alpha iç güvenirlik katsayısı .96 olarak hesaplanmıstır. Ögretmenlerin görüslerinin belirlenmesinde frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( X ) ve standart sapma (ss) degerleri kullanılarak bulgular kısmı olusturulmustur. Ayrıca ögretmenlerin anket maddelerine verdikleri yanıtların yorumlanmasında besli degerlendirme ölçegi kullanılmıstır. Arastırma bulguları sonucunda, ögretmenlerin okul kalitesini algılamalarında cinsiyetin ve kıdemin etkili olmadıgı görülmektedir. Ancak ögretmenlerin çalıstıkları kurumlara göre kalite algılarında anlamlı farklılıgın oldugu tespit edilmistir. Ayrıca, ortaögretimde çalısan ögretmenler ile ilkögretimde çalısan ögretmenler arasında“belirginlik ve paylasımcılık”, “yüksek standartlar”, “okul liderligi, “iletisim ve is birligi”, “müfredat, egitim ve degerlendirme”, “ögrenme ortamı”, “veli ve okul çevresinin katılımı”, okul kalite nitelikleri açısından ilkögretimde çalısanlar lehine anlamlı bir farklılık görülmüstür.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli ulusal dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Tarandığı Indeksler EBSCOhost
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2010
Cilt No 11
Sayı 2
Sayfalar 183 / 196
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 3

Paylaş