img
Öğretmen Adayları Ve Öğretmenlerin Demokratik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi   
Yazarlar
Karatekin Kadir
Merey Zihni
Kuş Zafer
Özet
Bu çalışmada öğretmen adaylarının ve görevdeki öğretmenlerin demokratik tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Tarama modelinde yürütülmüş bu araştırmada Gözütok (1995) tarafından geliştirilen Demokratik Tutum Ölçeği , 2010-2011eğitim-öğretim döneminde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 200 öğretmen adayı ile Mamak ilçesinde ilköğretimde görev yapan 200 öğretmene uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, demokratik tutumların öğretmen adayı ve öğretmen olma durumuna göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarında cinsiyet değişkeni demokratik tutum üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmazken öğretmenlerde kadınların lehine anlamlı bir farklılık oluşturmuştur. Gelir düzeyi yüksek olan öğretmenlerin demokratik tutumları, gelir düzeyi düşük olan öğretmenlere göre daha olumlu iken öğretmen adaylarında gelir düzeyinin yükselmesi demokratik tutumlar üzerinde olumlu bir etki oluşturmamıştır.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli ulusal dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Tarandığı Indeksler ISI (THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST)
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 10-2013
Cilt No 21
Sayı 2
Sayfalar 561 / 574
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 8

Paylaş