img
İlköğretim öğrencilerinin demokrasi algıları   
Yazarlar
Karatekin Kadir
Kuş Zafer
Sönmez Ömer Faruk
Özet
Bu çalışmada ilköğretim öğrencilerinin demokrasi algılarının tespit edilmesi, bunları etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması, ortaya çıkan sonuçların diğer ülkelerde elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma 2011-2012 eğitim öğretim yılında, Türkiye geneli 26 ilden tabakalı örneklem modeli ile seçilen 6., 7. ve 8. sınıfta öğrenim gören toplam 1667 öğrenci ile tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Demokrasi Algısı Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ilköğretim öğrencilerinin demokrasi algıları cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim durumu, ailenin gelir durumu, yaşadığı yer değişkenlerine göre farklılık göstermektedir. Türkiye'de demokrasi algısı ölçeğinden elde edilen ortalamaları ile bu çalışmanın yapıldığı diğer 28 ülkenin ortalamaları arasında farklılık bulunmuştur. Genel olarak olumlu maddelerdeki ortalamaların Türkiye'de öğrenim gören öğrencilerde düşük olduğu, olumsuz maddelerde ise Türkiye'deki öğrencilerin demokrasi algısının diğer 28 ülkedeki öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences
Dergi Tarandığı Indeksler ebsco
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2010
Cilt No 5
Sayı 4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 7

Paylaş