img
İlköğretimde vatandaşlık eğitimi karşılaştırmalı kuramsal bir çalışma    
Yazarlar
Zihni Merey
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Kadir Karatekin
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye ve ABD’deki ilköğretim sosyal bilgiler eğitimini vatandaşlık eğitimi açısından literatüre dayalı olarak kuramsal bir karşılaştırmasını yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda her iki ülkenin vatand aşlık eğitimi öğrenme alanları, kazanım, beceri, içerik ve değerler açısından karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın sonunda Türkiye’de sosyal bilgiler eğitiminde, demokrasi, bireysel haklar, görev ve sorumluluklar gibi vatandaşlık eğitimi konularına daha çok değinildiği bunun aksine vatandaşlık becerilerine pek yer verilmediği tespit edilmiştir. ABD’de ise sosyal bilgiler eğitiminde demokrasi, bireysel haklar, görev ve sorumluluklar gibi vatandaşlık bilgilerinin yanında ABD ideal demokratik modeli çerçevesinde çok kültürlülük, hukukla ilintili konular ve vatandaşlık becerileri gibi vatandaşlık eğitimi konularının sıkça vurgulandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Tarandığı Indeksler ISI WEB OF SCIENCE TÜBİTAK-ULAKBİM EBSCOhost ASOS TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ (TEİ)
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 12-2012
Cilt No 32
Sayı 3
Sayfalar 795 / 821
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 23

Paylaş