img
Türkiye ve ABD İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması    
Yazarlar
Zihni Merey
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Kadir Karatekin
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Özet
Bu araştırmanın amacı Türkiye ve ABD sosyal bilgiler öğretim programlarını değerler eğitimi açısından karşılaştırmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması modelindedir. Veriler her iki ülkenin ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarından doküman incelemesi yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye sosyal bilgiler öğretim programında duyarlılık, sorumluluk, dayanışma, bilimsellik, yardımseverlik, vatanseverlik gibi bireysel ve toplumsal değerlerlerin daha çok vurgulandığı; ABD sosyal bilgiler öğretim programlarında ise duyarlılık, bilimsellik, sorumluluk, yardımlaşma, gibi bireysel ve toplumsal değerlerin yanında bireysel haklara saygılı olma, çeşitlilik (farklılık), kamu yararı, çatışmaları önleme gibi demokratik değerlerin de sıkça vurgulandığı tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, KUYEB
Dergi ISSN 1303-0485
Dergi Tarandığı Indeksler SSCI
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 04-2012
Cilt No 12
Sayı 2
Sayfalar 1613 / 1632
Makale Linki https://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/tr/f71f390a763ba0ae6be3be0f2f6f0d8breytr.pdf
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 13

Paylaş