img
Öğrencilerin okul ortamında kurallara uygun davranma yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi    
Yazarlar
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Kadir Karatekin
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Özet
Bu araştırmanın amacı, çeşitli değişkenlere göre öğrencilerin okul kurallarına uygun davranma yeterliklerini incelemektir. Araştırma Kırşehir ve Ankara İlindeki 8 okulda ilköğretim 4,5,6,7,8.sınıflar ve orta öğretim 9,10,11.sınıflardaki öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 887 öğrenci katılmıştır. Veri toplamak için “Okul Kurallarına Karşı Öğrenci Görüşleri” değerlendirme formu kullanılmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın verilerinin toplaması amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen değerlendirme formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS programından yararlanılmış ve gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak, araştırmanın verileri analiz edilmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir; Araştırmada sınıf seviyesi yükseldikçe okul kurallarını ihlal etmede artış olduğu, erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla okul kurallarını ihlal ettikleri, öğrencilerin babalarının öğrenim düzeyi düştükçe, okul kurallarına aykırı davranışlarda bulunma oranının arttığı ayrıca Ankara İlinde eğitim alan öğrencilerin okul kurallarına karşı tutumlarının; Kırşehir İlinde eğitim alan öğrencilere göre daha olumlu olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli ulusal dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Tarandığı Indeksler EBSCOhost
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 03-2009
Cilt No 10
Sayı 1
Sayfalar 183 / 196
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 15

Paylaş