img
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Tutumları    
Yazarlar
Kadir Karatekin
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye
Zihni Merey
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye
Ömer Faruk Sönmez
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Özet
nsan hakları eğitimi çok küçük yaştan itibaren bireylere verilmesigereken bir eğitimdir. Çünkü bu yaşlarda verilecek insan haklarıeğitimiyle bireylerin insan haklarına yönelik tutum ve davranışlarınınkalıcı olması sağlanacaktı. İlköğretim düzeyinde insan hakları eğitimineyer veren derslerin başında sosyal bilgiler dersi gelmektedir. Sosyalbilgiler dersi, öğrencilerin demokratik değerleri benimsemiş, insanhaklarına saygılı, katılımcı ve etkin vatandaşlar olarak yetişmesiniamaçlamaktadır. Bu nedenle bu dersi gelecekte verecek olan sosyalbilgiler öğretmen adaylarının insan hakları eğitimine yönelik olumlututumlara sahip olması gerekmektedir. Bu çalışma sosyal bilgileröğretmen adaylarının insan hakları eğitimine yönelik tutumlarını farklıdeğişkenler açısından belirlemeyi amaçlamaktadır. Tarama modelindeyürütülmüş araştırmada Karaman-Kepenekçi (1999) tarafındangeliştirilen “İnsan Hakları Eğitimi Tutum Ölçeği”, kullanılmıştır. Buölçek 2011-2012 eğitim öğretim yılında 6 farklı üniversitenin eğitimfakültelerinin sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünün 1., 2., 3. ve 4.sınıflarında öğrenim gören 866 öğretmen adayına uygulanmıştır.Uygulama sonucunda bayan öğretmen adaylarının erkek öğretmenadaylarına; branşını isteyerek ve severek seçen öğretmen adaylarınınbranşını isteyerek ve severek seçmeyen öğretmen adaylarına ve insanhakları ile ilgili konuları arkadaşları, aile bireyleri ve öğretim elemanlarıile çok sık tartışan öğretmen adaylarının hiçbir zaman tartışmayanöğretmen adaylarına göre insan hakları eğitimine yönelik tutumlarınındaha olumlu olduğu görülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarınıninsan hakları eğitimine yönelik tutumlarının ise yüksek olduğu tespitedilmiştir.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Turkish Studies
Dergi ISSN 1308-2140
Dergi Tarandığı Indeksler ebsco
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 01-2012
Cilt No 7
Sayı 4
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 10

Paylaş