img
Analysis of Digital Citizenship Subject Contents of Secondary Education Curricula    
Yazarlar
Doç. Dr. Uğur BAŞARMAK
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Hamza YAKAR
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Erhan GÜNEŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Özet
Bu araştırmanın amacı ortaöğretim programlarının dijital vatandaşlığın alt boyutları açısından analiz edilmesidir. Araştırmada 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, ortaöğretim düzeyinde (Lise 1, 2, 3, 4 sınıf) uygulanan öğretim programları veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Bu kapsamda incelenen ortaöğretim programları: Bilgisayar Bilimi, İngilizce, Coğrafya, Demokrasi ve İnsan Hakları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Fransızca, Görsel Sanatlar, Müzik, Sağlık Bilgisi ve Trafik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersleridir. Araştırma, nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiş, araştırma verileri doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, Kuş, Güneş, Başarmak ve Yakar (2017) tarafından geliştirilen “Gençlere Yönelik Dijital Vatandaşlık Ölçeği” esas alınarak tümevarım analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, dijital vatandaşlıkla ilgili en fazla içeriğe “bilgisayar bilimi” ile “demokrasi ve insan hakları” öğretim programında yer verildiği görülmektedir. Bilgisayar bilimi dersi öğretim programında dijital becerilere geniş yer bir şekilde verilmesine ragmen; dijital ortamdaki hak ve sorumluluk, etik ve eleştirel düşünme becerilerine çok az yer verilmiştir. Diğer derslerin öğretim programında ise dijital vatandaşlıkla ilgili oldukça sınırlı içeriğe rastlanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayımlanan tam makale
Dergi Adı Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
Dergi ISSN 1309-6591
Dergi Tarandığı Indeksler DİĞER
Makale Dili İngilizce
Basım Tarihi 01-2019
Sayfalar 26 / 51
Doi Numarası 10.17569/tojqi.438333
Makale Linki http://dergipark.gov.tr/doi/10.17569/tojqi.438333
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları
TRDizin 2
Analysis of Digital Citizenship Subject Contents of Secondary Education Curricula

Paylaş