img
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Demokrasiye Yönelik İnançları ve Sınıf İçi Uygulamaları   
Yazarlar
Prof. Dr. Zafer KUŞ
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Hamza YAKAR
Türkiye
Özet
Bu araştırmanın temel amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin demokrasi konusundakiinançlarını ve sınıf içi uygulamalarını ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel araştırmayöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Kırşehir ilinde2018-2019 eğitim-öğretim döneminde, 3 farklı okulda görev yapan 8 sosyal bilgileröğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, görüşme ve sınıf içinde yapılan gözlemler ile eldeedilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, öğretmenlerin demokrasiye olan inançları ile sınıf içiuygulamaları arasında boşluklar olduğunu göstermektedir. Öğretmenler, demokrasikonusunda öğrenciler için iyi bir model olduklarına inanmaktadır. Ancak, öğretmenlerinsınıf içi uygulamaları demokratik eğitim ve demokratik eğitim ortamı açısından dahafarklı sonuçları ortaya koymaktadır. Öğretmenlerle yapılan mülakatlar doğrultusundaöğretmenlerin demokrasi konularının öğretimi konusunda bazı sorunlar yaşadıklarısonucuna ulaşılmıştır. Bu sorunlar incelendiğinde, öğretmenlerin en fazla öğretimprogramından ve öğrenci velilerinden kaynaklı sorunları öne çıkardığı görülmektedir.Aynı zamanda gözlem sonuçlarına göre ise öğretmenlerin yansıtıcı düşünmenin gereğiolan eleştirel düşünme, problem çözme gibi öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerinigeliştirmeye yönelik uygulamalara yer vermedikleri anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Makale Türü Özgün Makale
Makale Alt Türü Ulusal alan endekslerinde (TR Dizin, ULAKBİM) yayımlanan tam makale
Dergi Adı Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi ISSN 2147-1037
Dergi Tarandığı Indeksler TR DİZİN
Makale Dili Türkçe
Basım Tarihi 04-2021
Cilt No 22
Sayı 1
Sayfalar 332 / 371
Makale Linki https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/60452/929595
BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Atıf Sayıları

Paylaş